ഖാദര്‍ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് (പാര്‍ട്ട് 1) നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ – റിസര്‍ച്ച് അസോസിയേറ്റ്

നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ – Statistics Expert/ Data Analyst, System Manager/Programme Manager 

 

ഇക്വലന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ പാലിക്കേണ്ട മാര്‍ഗരേഖകള്‍

 

അക്കാദമിക് മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ (ഘട്ടം 2)  മാര്‍ഗരേഖ

 

Applications are invited for empanelment of Resource Persons for various academic activities of SCERT

2022 ലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി/ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി വാര്‍ഷിക പൊതുപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ പാറ്റേണുകള്‍.

വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററിയിലെ Vocational Theory, ED/Management എന്നിവയുടെ 2022 ലെ പൊതുപരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ പാറ്റേണുകള്‍.

ഫോക്കസ് ഏര്യ – എസ്.എസ്.എല്‍‌.സി  2022

ഫോക്കസ് ഏര്യ – ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി രണ്ടാം വര്‍ഷം 2022

ഫോക്കസ് ഏര്യ – വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി (വി.എച്ച്.എസ്.ഇ)  രണ്ടാം വര്‍ഷം 2022

ഫോക്കസ് ഏര്യ – എസ്.എസ്.എല്‍‌.സി (സവിശേഷ വിദ്യാലയം -HI)   2022

ഫോക്കസ് ഏര്യ – ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി രണ്ടാം വര്‍ഷം (സവിശേഷ വിദ്യാലയം -HI)  2022

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി (രണ്ടാം വര്‍ഷം) – പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍

ഫോക്കസ് ഏര്യ – IRHD  റ്റി.എച്ച്.എസ്.എല്‍‌.സി  2022

ഫോക്കസ് ഏര്യ –  IHRD ടെക്നിക്കല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി രണ്ടാം വര്‍ഷം 2022

ഫോക്കസ് ഏര്യ കേരളകലാമണ്ഡലം ആര്‍ട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്.

2022 ജനുവരി 30 ന് നടത്താനിരുന്ന നാഷണല്‍ ടാലന്‍റ് സെര്‍ച്ച് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്‍റെ (എന്‍.റ്റി.എസ്) സ്റ്റേജ് 1 പരീക്ഷ എന്‍.സി.ഇ.ആര്‍.ടി യില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതി എന്‍.സി.ഇ.ആര്‍.ടിയില്‍ നിന്നും അറിയിപ്പുവരുന്ന മുറയ്ക്ക് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Date of Exam : The National Talent Search Stage I Examination scheduled on 30.1.2022 is postponed as directed from NCERT

സ്കൂള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍അക്കാദമിക മാര്‍ഗരേഖ

Information Brochure 2021-22

ONLINE APPLICATION FOR NTS STAGE I EXAMINATION  2021-22 (New)

Date of examination : 30.01.2022

Teacher Transformation Programme – Result

Erratum __ Anthropology – Plus Two – Unit 10 – page 263

മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറിന്‍റെ ഘടന SSLC 2021

                                      സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ SSLC 2021 (HI)

മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറിന്‍റെ ഘടന – പ്ലസ് ടു – ഭാഷാ വിഷയങ്ങള്‍

മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറിന്‍റെ ഘടന – സയന്‍സ് /ഹ്യുമാനിറ്റീസ് /കോമേഴ്സ് വിഷയങ്ങള്‍

Focus area – SSLC ICT Practical Exam. 2021

General Knowledge Sample Questions for Std 10 

MADHUVANI INTERACTIVE DVD

അക്ഷരവൃക്ഷം (കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാല സര്‍ഗസൃഷ്ടികള്‍)

കഥകള്‍           (ഭാഗം 1)      (ഭാഗം 2)       (ഭാഗം 3)       (ഭാഗം 4)      (ഭാഗം 5)       (ഭാഗം 6)       (ഭാഗം 7)

കവിതകള്‍    (ഭാഗം 1)      (ഭാഗം 2)      (ഭാഗം 3)      (ഭാഗം 4)      (ഭാഗം 5)       (ഭാഗം 6)       (ഭാഗം 7)

ലേഖനങ്ങള്‍  (ഭാഗം 1)      (ഭാഗം 2)      (ഭാഗം 3)       (ഭാഗം 4)      (ഭാഗം 5)       (ഭാഗം 6)       (ഭാഗം 7)