2022 നവംബർ 5 ന് നടത്തിയ NuMaTs അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട്‌
Class VI
Class VII