2022 ജനുവരി 30 ന് നടത്താനിരുന്ന നാഷണല്‍ ടാലന്‍റ് സെര്‍ച്ച് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്‍റെ (എന്‍.റ്റി.എസ്) സ്റ്റേജ് 1 പരീക്ഷ എന്‍.സി.ഇ.ആര്‍.ടി യില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതി എന്‍.സി.ഇ.ആര്‍.ടിയില്‍ നിന്നും അറിയിപ്പുവരുന്ന മുറയ്ക്ക് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Date of Exam : The National Talent Search Stage I Examination scheduled on 30.1.2022 is postponed as directed from NCERT

ONLINE VERIFICATION AND APPROVAL OF NTSE APPLICATION FORM (2021-22)BY HM/PRINCIPAL(Login using Sampoorna Username and Password)

DATE FOR SUBMITTING APPLICATION  EXTENDED TO 6.12.2021.
 

NTSE USER MANUAL 2021-22

Information Brochure 2021-22

ONLINE APPLICATION FOR NTS STAGE I EXAMINATION  2021-22 (New)

NTS Stage I Examination 2021-22 – Circular (new)

Important Dates(NTSE 2021-22)

Last date for remittance of fees : 06.12.2021
Last date for submission of application form : 08.12.2021
Date of closing online verification by principal : 10.12.2021

Date of examination : 30.01.2022

Support Help desk details

If you require any information related to application form,

call on 0471-2346113, 7736702691, 8304049606, 9744640038.

Email : ntsescertkerala@gmail.com

The phone numbers are available between 10 am and 5pm (Except on public holidays)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTSE Stage II Result 2019-20

NTSE STAGE I RESULT 2020-21(Kerala)

Mark sheet of all the candidates appeared for NTSE Stage I examination held on 24.01.2021

NOTICE FOR POSTPONEMENT OF NTSE STAGE II

Result of NTSE Stage II Examination 2020

 NTSE STAGE 1 RESULT 2020-21 HELD ON 24.01.2021
WILL BE PUBLISHED AFTER GETTING APPROVAL FROM
NCERT 

FINAL ANSWER KEY – NTS EXAM (STAGE I ) HELD ON 24.01.2021

Admit card for NTS STAGE II Exam 2020 

NTS EXAM DATE -24.01.2021

HALL TICKET  FOR NTS EXAM

FOR STUDENTS

NTS STAGE II Exam 2019-20 – Centre Change

  1. CIRCULAR__NTS Examination 2020-21

2. Notification NTSE 2020-21 – For Class X students

3 . User manual

4. Press Release – NTSE Verification(for HM/Principal)

5. Press Release – DATE EXTENDED

6. ONLINE VERIFICATION AND APPROVAL OF NTSE APPLICATION FORM (2020-21)BY HM/PRINCIPAL(Login using Sampoorna Username and Password)

7. OBC Non Creamylayer Certificate format(as per central list)[Certificate from the officer not below the rank of Tahsildar]

8. EWS (Economically Weaker Section) Certificate(as per Govt of India Norms)

 Mark Sheet of all the candidates appeared for NTSE Stage I -2019-20

NTSE State 1 Result (Candidates selected for NTSE stage -2)