എസ്. സി. ഇ. ആർ. ടി.

രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ

വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്‌ഘാടനം

എസ് സി ഇ ആർ ടിയുടെ നവീകരിച്ച വെബ്സൈറ്റ് ബഹുമാനപെട്ട പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

10 ജൂൺ 2020

എസ് സി ഇ ആർ റ്റി

നയ രൂപീകരണം, പാഠ്യപദ്ധതി വികസനം, അദ്ധ്യാപന-പഠന സാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കൽ, വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണങ്ങൾ

ഹയർ സെക്കണ്ടറി അധ്യാപകർക്കായുള്ള ദശദിന അധ്യാപക പരിവർത്തന പരിപാടിയുടെ (HSSTTP) മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം ബഹു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊ.സി. രവീന്ദ്രനാഥ്‌ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം

ഉന്നതനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ സംവിധാനം

കരിക്കുലം

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു പുതിയ ദർശനം

ഉന്നതനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം

പാഠ്യപദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക, വിഭവ സാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കുക, കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഉന്നതനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുക

previous arrow
next arrow
Slider

ജനാധിപത്യം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ യഥാർഥത്തിൽ വേണ്ടത് വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവല്ല, ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി


 

കലണ്ടർ

 

ശില്പശാല


 

സെമിനാറുകൾ


 
   
   

എസ് . സി. ഇ. ആർ. ടി , കേരളം

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി

പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും സഹായവും നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഗവേഷണ-വികസന സ്ഥാപനമായി എസ്‌സി‌ആർ‌ടി (കേരളം) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന്, എസ്‌സി‌ആർ‌ടി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, വിവര സംവിധാനങ്ങൾ, പാഠ്യ നയങ്ങൾ, നിർദ്ദേശ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള അധ്യാപകർക്കായി സേവന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പാഠ്യപദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തൽ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ, അധ്യാപകരുടെ കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ, അധ്യാപക പരിശീലനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അക്കാദമിക് വശങ്ങളുമായി SCERT ശ്രദ്ധാലുവാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു

എസ്‌സി‌ആർ‌ടിയുടെ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും വിവിധ വകുപ്പുകൾ / യൂണിറ്റുകൾ നടത്തുന്നു. എസ്‌സി‌ആർ‌ടി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അക്കാദമിക് പ്രോജക്ടുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


 

 

 

ബഹു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ചെയർമാൻ എസ് സി ഇ ആർ ടി


secratary

ശ്രീ. എ.പി.എം. മൊഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി , പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
വൈസ് ചെയർമാൻ – എസ്. സി. ഇ. ആർ. ടി.


ഡോ. ജയപ്രകാശ് ആര്‍ കെ
ഡയറക്ടർ
എസ് . സി. ഇ. ആർ. ടി

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ പരിശോധന

സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷകൾ

HIGHTECH CLASSROOMS

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ‘നവ കേരള മിഷന്റെ’ നാല് ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ‘പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം’. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളെ മിഷൻ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, ഐസിടി അധിഷ്ഠിത പഠനം, അദ്ധ്യാപകരെ സജ്ജരാക്കൽ, അക്കാദമിക ആസൂത്രണത്തിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ മിഷന്റെ ചുമതലകളാണ്. മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധസമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർ ജില്ലാതലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.