പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകങ്ങള്‍
Class I
1 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – മലയാളം
2 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – ഇംഗ്ലീഷ്
3 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – തമിഴ്
4 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – കന്നട
5 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – അറബിക്
6 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – സംസ്കൃതം
7 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം)
8 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – ഗണിതം (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)
9 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – ഗണിതം (തമിഴ് മീഡിയം)
10 പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം – ഗണിതം (കന്നട മീഡിയം)
11 കളിപ്പെട്ടി -വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (മലയാളം)
12 കളിപ്പെട്ടി – വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (ഇംഗ്ലീഷ്)
13 കളിപ്പെട്ടി – വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (തമിഴ്)
14 കളിപ്പെട്ടി – വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (കന്നട)
Class III
1 കളിപ്പെട്ടി -വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (മലയാളം)
2 കളിപ്പെട്ടി – വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (ഇംഗ്ലീഷ്)
3 കളിപ്പെട്ടി – വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (തമിഴ്)
4 കളിപ്പെട്ടി – വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (കന്നട)
Class V
1 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
2 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (ഇംഗ്ലീഷ്)
3 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
4 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)
5 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
6 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (ഇംഗ്ലീഷ്)
7 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
8 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)
9 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
10 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (ഇംഗ്ലീഷ്)
11 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
12 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)
13 e @ വിദ്യ (ഐ.സി.റ്റി) (മലയാളം)
14 e @ വിദ്യ (ഐ.സി.റ്റി) (ഇംഗ്ലീഷ്)
15 e @ വിദ്യ (ഐ.സി.റ്റി) (തമിഴ്)
16 e @ വിദ്യ (ഐ.സി.റ്റി) (കന്നട)
Class VII
1 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
2 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (ഇംഗ്ലീഷ്)
3 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
4 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)
5 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
6 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (ഇംഗ്ലീഷ്)
7 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
8 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)
9 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
10 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (ഇംഗ്ലീഷ്)
11 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
12 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)
13 e @ വിദ്യ (ഐ.സി.റ്റി) (മലയാളം)
14 e @ വിദ്യ (ഐ.സി.റ്റി) (ഇംഗ്ലീഷ്)
15 e @ വിദ്യ (ഐ.സി.റ്റി) (തമിഴ്)
16 e @ വിദ്യ (ഐ.സി.റ്റി) (കന്നട)
Class IX
1 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
2 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (ഇംഗ്ലീഷ്)
3 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
4 ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)
5 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
6 കലാവിദ്യാഭ്യാസം(ഇംഗ്ലീഷ്)
7 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
8 കലാവിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)
9 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (മലയാളം)
10 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (ഇംഗ്ലീഷ്)
11 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (തമിഴ്)
12 തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം (കന്നട)