പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും സഹായവും നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഗവേഷണ-വികസന സ്ഥാപനം

ഡോ. ജെ. പ്രസാദ്
ഡയറക്ടർ
സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി
(വിദ്യാഭവൻ )
പൂജപ്പുര പി. ഓ.
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം
പിൻ 695 012

ടെലഫോൺ നമ്പർ : 0471-2341883 / 2340323

ഫാക്സ് : 0471-2341869

പുസ്തക ശാല : 0471-2516313, 2516314 (Librarian)

Send us your valuble feedback

Note:

Contact Info

 • സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി
  (വിദ്യാഭവൻ )
  പൂജപ്പുര പി. ഓ.
  തിരുവനന്തപുരം
  കേരളം
  പിൻ 695 012
 • 0471-2341883 / 2340323
 • 0471-2341869
 • scertkerala@gmail.com
 • scertlibtvpm@gmail.com
 • Mon – Sat 09:00 – 17:00