പ്രൊ. സി രവീന്ദ്രനാഥ് , ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചെയർമാൻ
സെക്രെട്ടറി, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വൈസ് ചെയർമാൻ
ശ്രീ. എ. പ്രദീപ് കുമാർ എം.എൽ.എ. അംഗം
ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു എം.എൽ.എ. അംഗം
സെക്രെട്ടറി , സംസഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം
പ്രതിനിധി മാനവ ശേഷിവികസന മന്ത്രാലയം
ഭാരത സർക്കാർ
അംഗം
ഡയറക്ടർ പൊതു നിർദേശ അംഗം
സംസ്ഥാന പദ്ധതി ഡയറക്ടർ , സർവ ശിക്ഷ അഭിയാൻ , തിരുവനന്തപുരം അംഗം
അഡിഷണൽ സെക്രെട്ടറി, സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് അംഗം
ഡയറക്ടർ , ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് , അംഗം
ഡയറക്ടർ ,വോക്കഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് , അംഗം
പ്രൊഫ. വി കാർത്തികേയൻ നായർ , ഡയറക്ടർ , സംസ്ഥാന ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , അംഗം
ഡോ. സി രാമകൃഷ്ണൻ, പിലിക്കോട് കാസറഗോഡ് , അംഗം
ശ്രീമതി. ചിത്ര മാധവൻ , ഫാക്കൽറ്റി അംഗം എസ്. സി. ഇ. ആർ. റ്റി അംഗം
ഡോ. പി.കെ.തിലക്, ഫാക്കൽറ്റി അംഗം എസ്. സി. ഇ. ആർ. റ്റി അംഗം
ഡോ. പി.ബഷീർ, ഫാക്കൽറ്റി അംഗം എസ്. സി. ഇ. ആർ .റ്റി അംഗം
ഡയറക്ടർ എസ്.സി.ഇ.ആർ.റ്റി  സെക്രെട്ടറി അംഗം